+31(0)70-205 73 90
·
info@summitadvocaten.nl
·Ma - Zo 24/7
Direct contact

Algemene Voorwaarden SUMMIT Straf – en Sanctierecht Advocaten

1. Begrippen

1.1  SUMMIT Straf- en Sanctierecht Advocaten (hierna: SUMMIT) is een maatschap van natuurlijke personen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60512350.

1.2  De opdrachtgever is iedere (natuurlijke en/of rechts-) persoon ten behoeve van wie of in wiens opdracht SUMMIT werkzaamheden verricht.

1.3  Onder honorarium wordt verstaan: de financiële vergoeding (tijdsevenredig dan wel anderszins) en verschotten (zie hieronder) die SUMMIT voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

1.4  Onder verschotten wordt verstaan de kosten die SUMMIT ten behoeve van de uitvoering van de opdracht maakt.

2. Algemeen

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot rechtsbijstand die wordt gesloten tussen personen werkzaam bij/voor of verbonden aan SUMMIT en de opdrachtgever, tenzij – voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst – schriftelijk anders is bepaald. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever aan SUMMIT.

2.2  Op de rechtsverhouding tussen SUMMIT en de opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen SUMMIT en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

2.3  SUMMIT heeft een klachtenregeling. Deze is vermeld op de website (www.summitadvocaten.nl).

2.4  De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

3. Opdracht

3.1  Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door SUMMIT schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van totstandkoming van de opdracht kan SUMMIT uitsluitend worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.

3.2  Iedere opdracht aan SUMMIT wordt geacht aan SUMMIT als maatschap te zijn verleend, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. Aangenomen wordt dat de opdrachtgever ermee instemt dat SUMMIT de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden in opdracht van SUMMIT. Uitdrukkelijk wordt de werking van de artt. 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten. SUMMIT is gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4. Aansprakelijkheid

4.1  Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door de maatschap wordt gedragen. In geval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever ter zake van de betreffende opdracht aan de maatschap verschuldigde en voldane honorarium.

4.2  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht aan een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor SUMMIT aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door SUMMIT afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende concrete geval aanspraak geeft, dit met inbegrip van het eigen risico dat SUMMIT in verband met die verzekering draagt.

4.3  Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SUMMIT is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele toerekenbare tekortkomingen van deze derden.

4.4  Behalve voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SUMMIT, vrijwaart de opdrachtgever SUMMIT voor alle aanspraken van derden, de door SUMMIT in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de door SUMMIT voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4.5  Alle vorderingsrechten en/of andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens SUMMIT vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en/of andere bevoegdheden.

4.6  De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. Declaraties

5.1  Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met eventuele verschotten en omzetbelasting verschuldigd. SUMMIT is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven jaarlijks op 1 januari te indexeren overeenkomstig “het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens“ van het CBS van december van het daaraan voorafgaande jaar. Wanneer het overeengekomen tarief anders dan door bovenbedoelde aanpassingen wordt herzien, wordt de opdrachtgever hierover tijdig geïnformeerd.

5.2  Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd met 50-100%.

5.3  Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot.

5.4  De gewerkte uren en de gemaakte kosten worden maandelijks gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de declaratie is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan SUMMIT wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening brengen bij de opdrachtgever, met een minimum van Euro 50,00 excl. BTW, tenzij het een natuurlijk persoon betreft niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dat geval worden de tarieven in rekening gebracht conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

5.5  Een voorschot wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse declaraties. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd. Betaling dient plaats te vinden op de ten name van SUMMIT gestelde bankrekening (NL77 RABO 0170 0405 42) dan wel betaling in contanten tot het op dat moment in de advocatuur toegestane maximum.

5.6  Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig en/of volledig worden voldaan kan het voorschot wel worden verrekend en worden de werkzaamheden opgeschort totdat opnieuw een voorschot is betaald.

5.7  In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.8  Een begroting van de einddeclaratie wordt desgewenst met de behandelend advocaat besproken zodra deze daartoe over voldoende gegevens beschikt.

5.9  Wanneer openstaande declaraties ook na diverse aanmaningen niet worden voldaan, draagt SUMMIT de vordering over aan een incassobureau. De daarmee gepaard gaande rente en kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.10  Gelden die SUMMIT ten behoeve van de opdrachtgever of derden ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden ten name van SUMMIT Straf- en Sanctierecht Advocaten te Den Haag. Tenzij een andere schriftelijke afspraak is gemaakt, wordt over op de derdenrekening of anderszins ontvangen betalingen geen rente vergoed.

6. Gefinancierde rechtsbijstand

6.1  Cliënten die gedetineerd zijn (geweest), dan wel wier inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komen in beginsel in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand, in de vorm van een (last tot) toevoeging. Tussen SUMMIT en de opdrachtgever kan evenwel schriftelijk overeen worden gekomen dat van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt. In dat geval is het gestelde in het voorgaande artikel 4 op de opdrachtgever van toepassing.

6.2  Een eventueel op te leggen eigen bijdrage in het kader van te verlenen rechtsbijstand op basis van een toevoeging wordt bij wijze van voorschot in rekening gebracht. Voor wat betreft de declaratie daarvan is het bepaalde in het voorgaande artikel 4 van toepassing.

6.3  Indien een last tot toevoeging na 1 maart 2017 is geregistreerd kan de Raad voor Rechtsbijstand in geval van een onherroepelijke veroordeling de kosten van de rechtsbijstand van de opdrachtgever terugvorderen indien het inkomen en/of vermogen van de opdrachtgever hoger is/zijn dan de normen bepaald in de Wet op de Rechtsbijstand. Deze normen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn terug te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

7. Geheimhouding

7.1  SUMMIT is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting. SUMMIT zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter waarborging van de geheimhouding en vertrouwelijkheid.

7.2  De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie met SUMMIT gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke (elektronische) communicatiemiddelen, tenzij expliciet uitgesloten. SUMMIT is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie onverhoopt wordt onderschept, vertraagd, gemanipuleerd of geïnfecteerd met een virus.

8. Verwerking van persoonsgegevens

8.1.  SUMMIT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. SUMMIT draagt zorg voor technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet, in overeenstemming met haar Privacy Statement.

8.2.  SUMMIT is slechts gerechtigd de informatie die de opdrachtgever aan haar ter beschikking heeft gesteld, alsmede andere gegevens en informatie waarvan SUMMIT bij de uitvoering van haar opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt of verkregen. Als uitzondering daarop geldt dat SUMMIT en/of personen die voor SUMMIT werkzaam zijn (geweest), deze informatie mogen gebruiken in tegen henzelf gevoerde tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedures, die in relatie staan tot de dienstverlening aan de opdrachtgever in welk kader de gegevens ter beschikking zijn gesteld of SUMMIT daarvan kennis heeft genomen. Vanzelfsprekend neemt SUMMIT daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht en overlegt waar mogelijk met de opdrachtgever.

9. Bewaartermijn

9.1  De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde de verslaglegging van een onderliggend opsporingsonderzoek) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de opdrachtgever of het onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden.

9.2  Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken, bij gebreke waarvan SUMMIT is ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

 

April 2021